DDT “DNA 27” Videos

DDT “DNA 27”, 16/11/2016
Hanayashiki Park Hall
163 Fans – Super No Vacancy Full House


1. Guanchulo Vs Yuki Ueno


2. Dai Suzuki Comeback: Dai Suzuki Vs Konosuke Takeshita


3. Average Height 163cm Minimum Load: Daiki Shimomura & Nobuhiro Shimatani Vs Hercules Senga & Tsutomu Oosugi


4. MAO Vs Shiori Asahi


5. Kazusada Higuchi Vs Shunma Katsumata


6. Kouki Iwasaki & Mizuki Watase Vs Ryuichi Sekine & Ryota Nakatsu

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: